Lapinkullan Ystävät ry:n säännöt 

Yhdistys perustettu elokuu 1986, rekisteröity 05.02.1991, rekisterinumero 154.102

1. § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lapinkullan Ystävät ja sen kotipaikka on Sodankylän kunta.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Lapinkullan ja kullanhuuhdontaperinteen arvostusta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä järjestämällä jäsenilleen Lapinkulta-aiheeseen ja kullanhuuhdontaperinteeseen liittyviä esitelmätilaisuuksia, kilpailuja ja valistus-, juhla- ja huvitilaisuuksia sekä retkiä. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa. Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan Lapinkullan ja kullanhuuhdontaperinteen tunnetuksi tekemistä ja säilyttämistä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

3. § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyvä fyysinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen jäseniä ovat:

1. Varsinaiset jäsenet, joilla on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

2. Ainaisjäsenet, joilla on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

3. Oikeuskelpoiset yhteisöt, joilla on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenet maksavat liittyessään liittymismaksun, varsinaiset jäsenet ja oikeuskelpoiset yhteisöt maksavat vuosijäsenmaksun ja ainaisjäsenet maksavat ainaisjäsenmaksun. Liittymis- ja jäsenmaksut voivat eri jäsenryhmillä olla eri suuruisia.

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä, mikäli hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa kahden vuoden ajalta. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen vuosikokouksen tutkittavaksi tekemällä vaatimus kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Vuosikokous päättää fyysisen henkilön ja oikeuskelpoisen yhteisön liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudet.

4. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä. Varajäseniä on myös neljä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan, valistuksen vaalijan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään kolme jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on vuosi, joka alkaa kesäkuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy toukokuun viimeisenä päivänä.

Vuosikertomus ja tilinpäätös on annettava tilintarkastajille kuukauden kuluessatilinpäätöksestä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. § Kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus joko yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjallisella tiedotteella tai ilmoittamalla Tankavaaran Tieto-Sanomissa taikka Rihla -tiedotuslehdessä. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuoden kolmannen neljänneksen (heinä-, elo- tai syyskuun ) aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat.

1. kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.

5. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet kuluvaksi toimintavuodeksi.

8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

10. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

9. § Ylimääräinen kokous

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

10. § Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisestatehdään yhdistyksen kokouksessavähintään kolmen neljäsosan  (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

11.§ Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia